Топ Инвест станбен калкулатор

Внесете површина од 35 m2 до 200 m2:

Внесете цена за m2 (од 680€ до 840€):

Внесете учество минимум 20%